Linki


Loading..


Regulamin wynajmu domów w Dłużcu

1. Domy w Dłużcu oferują klientom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom klientów (dalej Goście) usługi krótkotrwałego wynajmu znajdujących się na terenie domków, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem. Szczegółowe informacje na temat  domków i ich wyposażenia oraz cen można uzyskać pod numerem tel. 506 065 300 lub 506 150 111 lub na stronie internetowej http://www.mazuryjezioro.pl

2. Do pobytu na terenie obiektu upoważnia dokonana wcześniej wstępna rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie zaliczka, której dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:

a) przedmiotem rezerwacji jest najem wybranego domku bądź domków. Minimalny okres najmu wynosi dwie doby pobytu - poza sezonem, w sezonie 1 tydzień i wielokrotność tygodnia, który rozpoczyna się o godzinie 16.00, w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu,

b) umowa o najem domku bądź domków  wymaga formy pisemnej. Umowę dostaniecie Państwo w dniu przyjazdu.

c) zgłoszenia rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerem tel. 506 065 300 lub 506 150 111 albo pocztą elektroniczną pod adres e-mail mazuryjezioro@wp.pl. W czasie zgłoszenia telefonicznego lub korespondencji mailowej zostanie przekazana informacja zgłaszającemu o możliwości rezerwacji, o wysokości opłaty za cały okres pobytu, którego dotyczy rezerwacja i zaliczki, którego wpłata warunkuje dokonanie rezerwacji, a także o numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę,

d) rezerwacja wstępna wygasa w przypadku nie wpłynięcia w ciągu 3 dni zaliczki na wskazany rachunek bankowy.

e) wysokość zaliczki wnoszonej na poczet pobytu wynosi 30 % opłaty za cały okres, którego dotyczy rezerwacja,  pozostała kwota winna być dokonana w pierwszym dniu pobytu przy odbiorze kluczy od domku. Zaliczka w razie rezygnacji na minimum miesiac przed rozpoczęciem pobytu nie podlega zwrotowi.

f)            koszty ponoszone przez Najemcę w przypadku rezygnacji z wynajmu domu:

-              opłata manipulacyjna w kwocie 1000  pln za całą rezerwację, w razie rezygnacji w terminie dłuższym niż 45 dni od daty rozpoczęcia wynajmu (w przypadku wynajmów weekendowych kwota manipulacyjna wynosi 300 pln)

-       30% wartości (wpłacona zaliczka) planowanego okresu najmu domku w przypadku rezygnacji w terminie od 45 dni przed datą rozpoczęcia najmu.

5. Skrócenie przez Gości pobytu w domku nie upoważnia do żądania zwrotu wniesionej już opłaty. Przedłużenie pobytu w domku ( ponad czas wskazany w dobie hotelowej (godz. 11.00) wymaga zgody właściciela. Powoduje naliczenie opłaty wg stawki; 1 godz. = 50 zł.

6. Wszelkie ewentualne usterki w domkach oraz inne problemy dotyczące funkcjonowania domku wynikłe w trakcie użytkowania, Goście są zobowiązani zgłaszać na bieżąco właścicielowi. Dokonane zniszczenia obciążają Gości określonego domku.

7. Zabroniona jest zamiana domków między Gośćmi, przesuwanie lub przenoszenie mebli, zamiana naczyń oraz innego wyposażenia domków.

8. Zabronione jest posiadanie oraz pozostawianie przez Gości na terenie materiałów niebezpiecznych, w szczególności łatwopalnych, żrących oraz wydzielających nieprzyjemną woń.

9. Goście ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez oraz w związku z utratą, zniszczeniem oraz uszkodzeniem domków oraz ich wyposażenia, a także innych elementów zabudowy i wyposażenia . Goście zobowiązani są do zapłaty z tytułu tych szkód podczas oddawania domku, wedle wyliczeń wskazanych przez właścicieli  zgodnie z aktualnymi cenami nabycia bądź naprawy tych rzeczy.

10. Goście zobowiązani są przestrzegania spokoju i porządku w domkach oraz na pozostałym terenie, a także do nie przeszkadzania w pobycie innym Gościom. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego.

11. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ponadto, zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu domków, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.

12. Do stałego pobytu na terenie  upoważnieni są jedynie Goście; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące Gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie Gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody gospodarza obiektu jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.

13. Goście oraz inne osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające inne postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być usunięte przez gospodarza z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

14. Przebywające na terenie obiektu zwierzęta winny posiadać aktualne i udokumentowane szczepienia przeciw wściekliźnie (dotyczy psów). W związku z pobytem zwierząt na terenie obiektu pełną odpowiedzialność za ich funkcjonowanie ponoszą ich właściciele.

15. Właściciele zwierząt:

a) ponoszą odpowiedzialność wobec innych Gości oraz pozostałych osób przebywających na terenie za wszelkie szkody, urazy i zranienia spowodowane przez takie zwierzęta,

b) zobowiązani są do nadzoru nad takimi zwierzętami i stosowania odpowiednich środków zabezpieczających (jak smycz i kaganiec w przypadku psów), oraz bieżącego sprzątania nieczystości po pupilach, (przy czym, nieczystości stałe powinny być w odpowiednich woreczkach wrzucane do usytuowanych na terenie pojemników na śmieci),

c) zobowiązani są dopilnować, aby zwierzęta te spały wyłącznie na własnych posłaniach lub w kojcach (zabronione jest w szczególności, aby zwierzęta te spały na łóżkach, fotelach oraz innym wyposażeniu domków).

16. Zezwala się Gościom na parkowanie ich samochodów oraz innych pojazdów na terenie obiektu. Parking na terenie Ośrodka jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Właścieciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.

17. W przypadku ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług w obiekcie, personelu , domków oraz ich wyposażenia, czystości i porządku na terenie, Goście proszeni są o dokonanie zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 506 150 111, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail mazuryjezioro@wp.pl.

19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

20. Goście poprzez wpłatę zaliczki, zaś, gdy obowiązek jej uiszczenia ich nie dotyczył, poprzez uiszczenie opłaty za pobyt, a zaproszone przez nich osoby poprzez wejście na teren, akceptują niniejszy Regulamin bez zastrzeżeń i zobowiązują się do jego przestrzegania.

Warunki najmu:

1. Ceny najmu domów zależą od terminu rezerwacji.
2. Minimalny okres najmu domu w sezonie (19.06.2015-30.08.2015) wynosi 7 dni i rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 11.00.
3. Możliwość wystawienia faktury VAT (np. organizacja szkoleń)
4. Za zużytą energię elektryczną płaci Najemca w/g obowiązujących stawek, 1kw/h wynosi 0,85 pln
5. Drzewo do kominka płatne wg zużycia 200 pln/m3
6. Warunkiem rezerwacji jest wpłacenie zaliczki w wysokości 30% wartości całego okresu najmu.
Przelew proszę dokonać na Małgorzata Suchecka, Bank Millennium nr. konta 04 1160 2202 0000 0002 0829 7174 w tytule przelewu proszę napisać: nazwisko i za jaki okres jest zaliczka.
70% wartości jest do wpłacenia przy przekazaniu obiektu. Jednocześnie pobierana będzie kaucja w wysokości 1000 zł na wypadek przypadkowych zniszczeń. Zaliczka ta zostanie zwrócona jeżeli nic nie ulegnie zniszczeniu. Przed rozpoczęciem najmu domu sporządzona zostanie umowa. Wzór umowy do wglądu...Umowa Najmu